ГОЛОВНА Останні події Прес-релізи Зворотній зв’язок Контакт Про нас

Доступ до публічної інформації

Порядок подання запиту

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації

Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації (далі - Департамент).

2. Публічна інформація, розпорядником якої є департамент - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Департаментом своїх обов’язків, перед­бачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Департаменту.

3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до Департаменту в усній формі, в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

4. У разі подання запиту до департаменту інформація надається згідно з поло­женнями цього Порядку з урахуванням вимог Закону України „Про доступ до пуб­лічної інформації” та Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Персональна відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” покладається на керівників структурних підрозділів департаменту.

5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надси­ла­ються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обо­в’яз­ково мають містити: прізвище, ім’я, по батькові (найменування - для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити посадова особа, які організовують доступ до публічної ін­формації Департаменту.

6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно Закону України „Про доступ до публічної інформації” є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформа­цію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у Департаменті, на інформаційному стен­ді та офіційному веб-сайті Департаменту за посиланням http://www.ecorivne.gov.ua

8. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Отримання запитів щодо надання публічної інформації

9. Запити щодо надання публічної інформації приймаються Департаментом у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер - з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00). Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, в якому знаходиться Департамент (у приймальню департаменту), не приймаються протягом обідньої перерви (з 13.00 до 14.00).

10. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, отримані за допомогою електронної пошти, телефоном та факсом, подані в усній формі, які адресовані керівництву Департаменту або Департаменту в цілому, реєструються відповідальною особою.

11. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної  пошти, які адресовані керівництву Департаменту або Департаменту в цілому, надсилаються на електронну адресу Департаменту, яка оприлюднюється на веб-сайті Департаменту.

12. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном (який оприлюднено Департаментом), які адресовані керівництву Департаменту або Департаменту в цілому, оформляються відповідальною особою, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

13. При зверненні із запитом на отримання публічної інформації за телефоном до відділів Департаменту, запитувача переадресовують на номер телефону приймальні Департаменту.

14. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації

15. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 5 цього Порядку не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.

16. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до Департаменту фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до Департаменту наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

17. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву Департаменту або Департаменту в цілому, здійснюються в окремій підсистемі „Запити публічної інформації”.

18. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації класифікуються за:

статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

тематикою запиту;

способом отримання запиту: письмово, електронною поштою, телефоном, факсом, подано особисто.

19. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративному будинку Департаменту, відповідальна особа – головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та організаційної роботи, що зазначена у додатку до цього наказу, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

20. Запити на паперових носіях та відповіді, які надано запитувачу, формуються у справи та зберігаються в архіві відділу фінансового забез­печення та організаційної роботи Департаменту.

Розгляд запитів щодо надання публічної інформації

21. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву Департаменту або Департаменту в цілому, із дорученнями на підготовку відповіді (проекту відповіді) запитувачу здійснює відповідальна особа – головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та організаційної роботи, визначена у додатку до цього наказу, та передає структурним підрозділам Департаменту, відповідно до резолюції керівництва. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються негайно після накладення резолюції.

22. Структурні підрозділи Департаменту розглядають запит та готують проект відповіді запитувачу за підписом директора Департаменту.

Якщо запит надійшов на адресу облдержадміністрації проект відповіді запитувачу готується за підписом заступника голови облдержадміністрації.

23. Проекти відповідей подаються на підпис у трьох примірниках. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів (до всіх трьох примірників). Завізовані відповіді – один примірник надсилається запитувачу, другий – в архіві відділу фінансового забез­печення та організаційної роботи Департаменту, третій – в окремій папці „Запит на інформацію” структурного підрозділу Департаменту, що готував проект відповіді запитувачу.

24. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

25. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів Департаменту, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є виконавець структурного підрозділу, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації). Співвиконавець повинен подати в електронній формі та у письмовій за своїм підписом інформацію, що стосується його напрямку для узагальнення.

26. Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу Департаменту, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники структурних підрозділів), подається на підпис директору Департаменту.

Якщо запит надійшов на адресу облдержадміністрації й інформацію готували декілька структурних підрозділів облдержадміністрації, а узагальнює інформацію Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації, проект відповіді запитувачу візує директор Департаменту.

27. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються і надсилаються запитувачу відповідальною особою – головним спеціалістом відділу заповідної справи, екологічної мережі, моніторингу та природоохоронних заходів, визначеною у додатку до цього наказу.

28. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів.

29. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний структурний підрозділ Департаменту, на розгляді якого знаходиться запит, не пізніше терміну виконання запиту, готує проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин продовження та у відповідності з п.27 цього Порядку.

30. Начальники відповідних структурних підрозділів Департаменту несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду у відповідному підрозділі, а також за зміст підготовлених відділом проектів відповідей.

31. Після підписання директором Департаменту та реєстрації, відповідь на запит із додатками невідкладно надсилається запитувачу відповідальною особою – головним спеціалістом відділу фінансового забезпечення та організаційної роботи, визначеною у додатку до цього наказу.

Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів щодо надання публічної інформації

32. Відповідальними за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей є керівники структурних підрозділів Департаменту, а також особи, визначені в резолюції керівництва Департаменту.

33. У разі порушення структурним підрозділом Департаменту термінів підготовки проекту відповіді запитувачу відповідальна особа - головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та організаційної роботи, яка контролює за термінами підготовки відповідей, протягом одного робочого дня інформує  директора Департаменту.

 

Визначення спеціального телефону, факсу, електронної скриньки та поштової адреси для отримання запитів

34. Запити на отримання публічної інформації, адресовані Департаменту, подаються:

на поштову адресу: у зв'язку з воєнним станом інформація тимчасово недоступна;

на електронну адресу: info@ecorivne.gov.ua;

за телефоном/факсом – (0362) 62-03-64;

особисто, за адресою у зв'язку з воєнним станом інформація тимчасово недоступна.

Зразок форми запиту на інформацію зазначено на веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації за посиланням  http://www.ecorivne.gov.ua/information/?sid=560

 

 
   
   
головна | останні події | прес-релізи | зворотній зв’язок | контакт | про нас
Copyright © 2006-2024 Державне управління охорони навколишнього природного середовища
в Рівненській області. Development by Freesia 2007.